Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, τα Σχέδια Ανάπτυξης και οι Διαδικασίες Πολεοδομικής ΑδειοδότησηςΕκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Σαβ, 04 Απρ 2020 08:30 πμ
Σαβ, 04 Απρ 2020 02:30 μμ

Παρ, 03 Απρ 2020 12:15 μμ

Μέλη: €15.00

Μη Μέλη / Μέλη με οικον. εκκρεμότητες: €25.00

Ασκούμενοι Μηχανικοί: €15.00

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγική παρουσίαση της κυπριακής πολεοδομικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν την πολεοδομική αδειοδότηση, περιλαμβάνομενης και της επιβολής της νομοθεσίας. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο στις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας και στις διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζει ένας μελετητής ή άλλο στέλεχος που ασχολείται με την ανάπτυξη γης, το σχεδιασμό και μελέτη έργων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου για την πολεοδομική αδειοδότηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : Βύρων Ιωάννου (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος

O Βύρων Ιωάννου είναι Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick. Διδάσκει επίσης Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ίδιου πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης διαπιστευμένος εμπειρογνώμονας σε ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Σπούδασε Αρχιτεκτονική (Dip. Eng.) και Πολεοδομία - Χωροταξία (ΜSc, PhD) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στο Πολεοδομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν: στο κανονιστικό πλαίσιο της πολεοδομίας και της ανάπτυξης, στις περιβαλλοντικές πτυχές του δομημένου περιβάλλοντος, στην πυκνότητα και την αστική διάχυση, στο συμμετοχικό σχεδιασμό και τη δημοκρατική πολεοδομία.Ο Βύρων Ιωάννου έχει 17ετή  επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα πολεοδομίας και αστικής ανάπτυξης. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και συμμετέχει στην Επιτροπή Ειδικότητας Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Επιμελητηρίου . Είναι επίσης μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Βασιλικού Ινστιτούτου Πολεοδομίας του Ηνωμένου Βασίλειου (RTPI).

 

08:00 - 08:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

08:30 - 09:00

Εισαγωγή

Ιστορική εξέλιξη της πολεοδομίας στην Κύπρο

09:00 - 10:00

Το νομοθετικό πλαίσιο της Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Νόμοι, κανονισμοί εντολές, διατάγματα και εγκύκλιοι.

Επεξήγηση της συσχέτισης και του περιεχομένου τους.

Νόμος περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, ανάλυση και επεξήγηση βασικών άρθρων.

10:00 - 10:45

Το πολεοδομικό σύστημα: Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής, Δήλωση Πολιτικής

Δομή και περιεχόμενο των Σχεδίων Ανάπτυξης: Παρουσίαση των διάφορων σχεδίων ανάπτυξης. Επεξήγηση των Σχεδίων Ανάπτυξης, των διαδικασιών εκπόνησής τους, ανάλυση ρόλου των βασικών εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση αλλά και την εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης.

Ανάλυση των διαφόρων εργαλείων επιβολής καθώς επίσης και προβλημάτων ή και προκλήσεων που αντιμετωπίζονται (π.χ. πολεοδομική αμνηστία)

10:45 - 11:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

   11:00 - 11:45

Πρόσθετες κανονιστικές πράξεις

Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης. Διατάγματα, Εντολές και Εγκύκλιοι. Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων.

Ανάλυση Παραρτημάτων των Τοπικών Σχεδίων, περιγραφή της του περιεχομένου και των βασικών διατάξεων που περιλαμβάνουν.

11:45 - 12:30

Η διαδικασία της πολεοδομικής αδειοδότησης. Προκαταρκτικές απόψεις. Ενστάσεις και ιεραρχικές προσφυγές. Κατά παρέκκλιση αδειοδότηση.

Ανάλυση διαδικασίας της πολεοδομικής αδειοδότησης. Επεξήγηση εντύπων αιτήσεων και των συνοδευόμενων μελετών ή και άλλων απαραίτητων στοιχείων. Διάρκεια ισχύος της άδειας, τροποποίηση της άδειας κλπ.

12:30 - 14:00

Ειδικές πρόνοιες – Παραδείγματα Πολεοδομικής αδειοδότησης

Εκχώρηση εξουσιών. Πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία της πολεοδομικής αδειοδότησης. Υπολογισμός δόμησης, κάλυψης και αποστάσεων. Χώροι στάθμευσης.

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο εφαρμογής πολεοδομικών κινήτρων 2013-2016.

Πραγματικά παραδείγματα αναπτύξεων που έκαναν χρήση συγκεκριμένων προνοιών και πολιτικών του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

14:00 - 14:30

Ανασκόπηση του σεμιναρίου, συζήτηση, ερωτήσεις απαντήσεις