Αρχές σχεδιασμού και εφαρμογές ενεργητικών και παθητικών μέτρων για πυροπρoστασία και πυρασφάλεια κτιρίωνΕκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Αίθουσα Εκδηλώσεων

Τρι, 31 Μαρ 2020 08:30 πμ
Τρι, 31 Μαρ 2020 02:30 μμ

Τρι, 10 Μαρ 2020 01:27 μμ

Μέλη (χωρίς εκκρεμότητες) - Ασκούμενοι Μηχανικοί: €15.00

Μέλη (με οικον. εκκρεμότητες) - Μη Μέλη: €25.00

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτιρίων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να διατηρείται η στατική ευστάθεια για κατάλληλη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ανάλογα και με τον τύπο του κτιρίου), να διασφαλίζεται ότι η εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού στο εσωτερικό της οικοδομής, αλλά και σε άλλες γειτονικές οικοδομές θα είναι περιορισμένη, να δίνεται η δυνατότητα στους ένοικοι να εγκαταλείψουν το κτίριο με ασφάλεια και να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης. Όλα τα πιο πάνω μπορούν να εξασφαλιστούν με παθητικά και ενεργητικά μέτρα κατά τη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων. Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια, ενώ με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να, εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη προειδοποίηση για την έναρξη μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των ενδιαφερόμενων μηχανικών στα θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των νέων κτιρίων κατά το σχεδιαστικό αλλά και κατασκευαστικό στάδιο, βάση των απαιτήσεων του Κανονισμού των Δομικών Υλικών και των σχετικών ευρωκωδίκων. Θα γίνει επίσης αναφορά στο νέο κώδικα πρακτικής πυρασφάλειας που μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2020 (νόμος 111(Ι)/2017 και ΚΔΠ 248/2017)

Εισηγητής Σεμιναρίου: Δρ. Σπύρος Σπύρου

 Ο Δρ. Σπύρος Σπύρου είναι ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που ασχολείται κυρίως με την παροχή λύσεων πυρομηχανικής κατά το σχεδιαστικό και κατασκευαστικό στάδιο ενός κτιρίου, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνων πυρός κατά τη λειτουργία ενός κτιρίου ή μιας επιχείρησης. Έχει ασχοληθεί τα τελευταία 20 χρόνια με την δομική συμπεριφορά των μεταλλικών κατασκευών σε σενάρια πυρκαγιάς. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος, επιχορηγημένο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), που αφορά με τη συμπεριφορά των μεταλλικών κοχλιών σε ψηλές θερμοκρασίες. Συμβούλευσε το ΕΤΕΚ για το προτεινόμενο έγγραφο ‘Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας νέων Κτιρίων’, που ετοιμάστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο να γίνει ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων στην Κύπρο. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και το τελευταίο χρόνο προτάθηκε για βραβείο στο International Association of Fire Safety Science (IAFSS) για την καλύτερη διδακτορική διατριβή για τις χρονιές 2001-2003, πάνω σε θέματα Πυρομηχανικής-Στατικής Συμπεριφοράς.


ΤΡΙΤΗ 31 Μαρτιου 2020 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

TEΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - ΠΑΦΟΣ