• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  • ΕΓΓΡΑΦΗ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • ΠΛΗΡΩΜΗ
  • ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγγραφή

  • Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, τα Σχέδια Ανάπτυξης και οι Διαδικασίες Πολεοδομικής Αδειοδότησης

    Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγική παρουσίαση της κυπριακής πολεοδομικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν την πολεοδομική αδειοδότηση, περιλαμβάνομενης και της επιβολής της νομοθεσίας. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο στις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας και στις διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζει ένας μελετητής ή άλλο στέλεχος που ασχολείται με την ανάπτυξη γης, το σχεδιασμό και μελέτη έργων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου για την πολεοδομική αδειοδότηση.